جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

سنگ شیر - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سنگ شیر

سنگ شیر


Loading the player...

یکی از یادمانهای تاریخ باستان در شهر همدان ، مجسمه شیر سنگی است، مجسمه شیر سنگی است، که در انتهای خیابان 12 متری سنگ شیر و در وسط میدان مربع شکی به همین نام قرار گرفته است. واقع شده، در یک تپه باستانی است، زیرا تابوت متعلق به دوره اشکانی ، از ان محل کشف شده و فعلاً در موزه تپه هگمتانه نگهداری می شود. این مجسمه به همراه قرینه اش ابتدا بر دروازه شهر همدان قرار داشته است و اعراب به هنگام فتح همدان، آن را "باب الاسد" به معنی دروازه شیر نامیده اند: در سال 319 هـ - ق نیز، که دیلیمان همدان را به تصرف خود درآورده اند ، دروازه شهر را به کلی تخریب کردند. مردآوریچ دیلمی، قصد داشت یکی از آنها را به ری منتقل نماید ولی چون موفق نشد، پنجه های یکی از شیرها را شکست و و دیگری به طور کامل تخریب نمود. مجسمه آسیب دیده ، تا سال 1328 هـ .ش بر روی زمین افتاه بود، تا اینکه "مهندس سیحون " ، طراح و معمار آرامگاه بوعلی، آن را در محل فعلی نصب کرد. تاریخ ساخت مجسمه شیر سنگی، مورد اختلاف است، ولی از نحوه حجاری مجسمه و نزدیکی آن به باروی اشکانیان و کشف تابوت دوره اشکانی از آن محل، چنین بر می آید، که به اشکانیان مربوط می باشد. این اثر در تاریخ 15/10/1310 و به شماره 93 در فهرست آثار ملی و تاریخی ایران به ثبت رسیده است.

One of the ancient historic monuments in Hamedan, is a stone lion statue, statues, stone lions, stone lion at the end of the street, 12 meters square in the middle of the field is Grth doubt the same name. Located, is an ancient hill, because the coffin belonged to the Parthian era, it was discovered and current place in the Museum HEGMATANEH be maintained. In the 319 - ah well, who have occupied the HAMEDAN DEILAMIAN, completely destroying the town gate. Damaged statue ,until the year 1328 AH. Sh Aftah was on the ground, until "SEYHOUN Engineer", the architect of the tomb of ALI, it was installed at the current location. On the construction of a stone lion statue, is disputed, but how to sculpt the statue and its proximity to the fertile period Parthian and discover the location of the coffin, it comes on, which is related to the Parthian. The effect on 15.10.1310 and No. 93 on the national index and Iran to the historical record.