رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

شهرستان تویسرکان - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شهرستان تویسرکان

شهرستان تویسرکان


شهرستان تویسرکان با مساحتی معادل 1556 کیلومترمربع، 7/98 درصد از مساحت استان همدان را در برگرفته است. شهرستان تویسرکان براساس آخرین تقسیمات کشوری دارای 3 شهر به نام های تویسرکان، سرکان و فرسفج و 2 بخش به نام های مرکزی و قلقل رود، 7 دهستان و 108 روستای دارای سکنه می باشد. این شهرستان دارای آب و هوای نیمه خشک و سرد بوده و رژیم بارندگی آن تیپ اقلیم مدیترانه ای است. شهرستان تویسرکان در دره های دامنه جنوب غربی رشته کوه الوند قرار گرفته و منطقه ای کاملاً کوهستانی است. بلندترین کوه های آن خان گرمز می باشد.دو رودخانه مهم از منطقه تویسرکان سرچشمه می گیرند. رودخانه کرزانرود از قسمتهای علیای دره گشانی و سنجوزان سرچشمه گرفته و حوالی آبادی آریکان با دو شعبه از رود سرابی و سرکان یکی شده و به نام قلقل رود به طرف جنوب غربی شهرستان امتداد می یابد و رودخانه خرم رود که از دره های شمال شرقی شهرستان در جنوب کوه الوند سرچشمه گرفته و پس از پیوستن به رودخانه کندر به طرف غرب جریان می یابد.

 

Tuyserkan city with an area of 1556 square kilometers, 7/98 per cent of the province's total area is taken. According to the latest divisions Tuyserkan city has three cities named Tuyserkan, Serkan and Farasfaj, 7 districts and 108 villages are inhabited. The city has a semi-arid climate and the type of Mediterranean climate is cold and precipitation. Tuyserkan city on the southwestern slopes of valleys and mountain ranges located COLD area is quite mountainous. Its highest mountain with an altitude of 2868 meters above sea.