جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

شیخ محمد بهاری - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شیخ محمد بهاری

شیخ محمد بهاری


Loading the player...

عارف سالك، عالم ربّانی، حكیم فرزانه، مجتهد عادل، فقیه نامدار، حضرت آیت الله شیخ محمّد بهاری در خانواده‌ای اصیل و مذهبی چشم به جهان گشود. او فرزند میرزا محمّد بهاری، از ستارگان تابناك آسمان علم و عرفان است. بهاری در سال 1265 هـ . ق. در شهر بهار از توابع همدان متولد شد شیخ محمد بهاری همراه حاج شیخ محمد باقربهاری به مكتب خانة ملّا عبّاس علی در بهار رفته و خواندن و نوشتن را آموخت و قرائت قرآن و احكام شرعی را فراگرفت. شیخ محمد بهاری پس از اتمام تحصیلات مقدماتی در همدان، برای ادامة تحصیل به بروجرد عزیمت می‌كند و در درس آیت الله حاج میرزا محمود بروجردی، پدر آیت الله العظمی آقا حسین بروجردی (ره) شركت می‌كند . او پس از اخذ درجة اجتهاد در 32 سالگی، به زادگاه خود برمی‌گردد. شیخ محمّد بهاری در سال 1297 هـ . ق، برای ادامة تحصیلات وارد حوزه علمیّه نجف اشرف می‌گردد. بهاری در درس عارف كامل و استاد بی‌نظیر عرفان، آخوند ملا حسینقلی شوندی درجزینی همدانی (متوفا: 1311 هـ . ق.) شركت می‌كنند و تا زمان وفات آن مرد بزرگ از محضر پرفیضش بهره‌مند می‌شود. آیت الله شیخ محمد بهاری در نجف مریض شد و به سفارش پزشكان، به ایران بر می‌گردد. عازم مشهد می‌شود. او مدتی بعد، قصد بازگشت به نجف اشرف می‌كند كه شدت یافتن بیماری، او را از این تصمیم منصرف می‌سازد و او ناچار به زادگاهش، بهار برمی‌گردد و در نهم ماه مبارك رمضان 1325 هـ . ق. روحش به رضوان الهی پر می‌كشد و پیكر پاكش در شهر بهار به خاك سپرده می‌شود.

ystic, scholar, Theologian, , priest, renowned scholar, Ayatollah ,Muhammad Bahari was born in the family of origin, and religion. His son, Mirza Muhammad Bahari , the sky bright stars of science and mysticism. In the Bahar of 1265. Bahar was born in the city of Hamedan functions. Sheikh Mohammed and Sheikh Mohammed Baqrbhary Bahari home of Mullah Abbas Ali Bahar gone to school and learned to read and learn the Koran and Sharia laws. Muhammad Bahari After early education in Hamadan, and the lesson is going to continue studying Boroujerd Ayatollah Haj Mirza Mahmoud Boroujerdi's father, Grand Ayatollah Hossein Boroujerdi Aqa (RA) will be attending. After obtaining his degree in jurisprudence at age 32, returned to his hometown. Muhammad Bahari in 1297 AD. Ah, the Najaf seminary is to go into education. He studied in Najaf, the cleric Mullah attendants Hosseingholi Hamadani and his top students. About Hamadani cleric said: "Sheikh Mohamed Bahari, Hakim, my companions." The spring complete a course Arif unsurpassed master of mysticism, Akhund Mulla Hosseingholi Shavandi Darjazin Hamadani (Mtvfa: 1311 AD. BC.) Until the death of the great man who will benefit from the presence Benefited . bahari in Najaf, Ayatollah Muhammad fell ill and doctors ordered Iran to return. Mashhad is headed. He later returned to Najaf that aims to severe illness, and he had to make his decision to give up his home, bahari returns, and in the ninth month of Ramadan 1325 AH. BC. Rizwan Elahi takes to fill his soul and body wash is buried in Bahar City.

در نگاه بيشتر ببينيد