صدای روستا

شناخت دقیق مسایل مربوط به روستاهای ایران از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا ریشه تمامی مشکلات و مسائل مختلف نیود پیشرفت در مناطق روستایی قرار دارد.

یکی از اهداف کلان توسعه روستاها کاهش بیکاری و توسعه فعالیت های شغلی است. توسعه و عمران روستایی در چند دهه اخیر همواره یکی از دغدغه های اصلی توسعه در ایران و اکثر کشورهای در حال توسعه بوده است.در بسیاری از کشورها، توسعه روستائی به مثابه راهبردی با اهمیت برای تامین نیازهای اساسی و توزیع بهینه منافع ناشی از توسعه ملی تلقی شده و بدین منظور با شیوه‌های متعدد، الگوهای متنوعی برای توسعه روستایی تجربه شده که عمدتا دستاوردهای مطلوبی نداشته و هنوز سهم جوامع روستایی جهان سوم از توسعه و پیشرفت بسیار اندک است.

صنعتی شدن روستاها با ایجاد فرصتهای شغلی جدید، نرخ بیکاری را کاهش می دهد.به همین جهت صدای مرکز همدان برای تحقق توسعه روستاها و معرفی توانمندی های روستاهای استان همدان با پخش برنامه های مختلف در تحقق این امر تلاش می کند.یکی از این برنامه ها صدای روستا نام دارد که به روستاهای استان همدان سر زده و زیبایی ها و توانمندی های روستاهای استان همدان را با بیانی شیوا برای شنوندگان معرفی کند.در این برنامه گزارشگر با حضوری صمیمی در روستاها و هم کلام شدن با روستائیان هنرهای دستی ،اشتغال و توانایی روستائیان را بیان می کند.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: ابراهیم سامعی

گوینده:موسی طالبیان

گزارشگر: خانم خاقانی

تاریخ تولید: 1395