Skip to Content

طلوع

Loading the player...
طلوع

طلوع یکی از برنامه های روتین صدایی مرکز همدان است کهه روزهای چهارشنبه ساعت 13  به مدت 30 دقیقه پخش می شود.

این برنامه  خاص فرهیختگان استانی است و سعی آن معرفی نخبگان وپژوهشگران و طرحهای  آنها به شنوندگان هم استانی است . همچنین سعی دارد افرادی که در جشنواره های مختلف ملی و استانی حائز رتبه برتر شده اند در این برنامه دعوت می شوند تا علت موفقیت آنها بیان گردد .

یکی دیگر از بخشهایی که در این برنامه به آن پرداخته می شود بیان رویداد های علمی است .

هدف این برنامه تشویق نخبگان و ایجاد انگیزه فعالیت برای شنوندگان است .


تهیه کننده: ناصر مطلبی

صدابرداران:داود قمرزاده- ابراهیم سامعی

نویسنده : سعیدطاهری- افسانه تمسکی

گوینده : سعید طاهری