فصل رویش

دوران نوجواني، هم از نظر نوجوانان و هم از نظر والدين دشوارتر از دوران كودكي قلمداد شده است.

 گر چه همه دوران عمر مهم است ولی برخی از آنها مهم تر از سایرین می باشد . زیرا این دوره دارای تأثیرات ناگهانی بر رفتار و دیدگاه فرد می باشد . با در نظر گرفتن این که سایر دوره های زندگی به دلیل تأثیرات دراز مدت آن پرمعنی و قابل توجه هستند ، لیکن دوره نوجوانی یکی از دوره هایی است که از هر دو جنبه تأثیرات ناگهانی و دراز مدت برخوردار و قابل توجه است . برخی از ادوار زندگی به دلیل تأثیرات فیزیکی و بدنی با اهمیت و برخی دیگر از لحاظ تأثیرات روانی قابل اعتنا هستند ، لیکن نوجوانی از هر دو جهت مهم می باشدفرايند انتقال از كودكي به بزرگ سالي، دشوار و پركشمكش است. بر اين اساس، دوران نوجواني از مراحل بسيار مهم تحوّل شخصيت به شمار مي رود كه از ديرباز محور توجّه روان شناسان قرار داشته است.

فصل رویش عنوان برنامه رادیویی است که سه روز در هفته با موضوعات مرتبط با نوجوانان از صدای مرکز همدان پخش می شود.در این برنامه رادیویی که مخاطبان آن نوجوانان هستند موضوعات مختلف اجتماعی،فرهنگی،تاریخی و مسایل و نیازهای مبتلا به نوجوانان با ادبیات ویژه این گروه مطرح و در مورد هر کدام از آنها نتیجه گیری می شود.

Loading the player...
عوامل تولید:

 

                                                      تهیه کننده: خانم طالبی

                                                      گویندگان: خانم شیرازی

                                                      گزارشگر:سرگزی

                                                      نویسنده:خانم طالبی

تاریخ تولید: 94