جهش تولید | شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۹

قانون مدنی - اموال غیر منقول - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قانون مدنی - اموال غیر منقول

قانون مدنی - اموال غیر منقول


باب اول - در بیان انواع اموال ماده ١١ : اموال بر دو قسم است: منقول و غیرمنقول . فصل اول - در اموال غیرمنقول
ماده ١٢:مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه ی عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
ماده ١٣ اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می شود، غیرمنقول است. و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.
ماده ١۴ آینه و پرده ی نقاشی و مجسمه و امثال آن ها، در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد، به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود، غیرمنقول است .
ماده ١۵ ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است . اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است .
ماده ١۶ مطلق اشجار و شاخه های آن و نهال و قلمه، مادام که بریده یا کنده نشده است، غیرمنقول است .
ماده ١٧ حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت، لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد، از جهت صلاحیت محاکم وتوقیف اموال، جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است .
ماده ١٨ حق انتفاع از اشیای غیرمنقول ، مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر،از قبیل حق العبور وحق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله، از قبیل تقاضای خلع ید وامثال آن، تابع اموال غیرمنقول است .
Article 11- property is of two kinds, movable and immovable. Section 1-concerning immovable property
Article 12-Immovable property is that whit cannot be transported from place to place either beause it is the nature of the thing to be fixed in one place or beause,as the result of human action,the damage or injury either to the property itself or its emplacement. Chapter 1- In Definition of the various kind or property.
Article 13-Land and building and mills and everything which is fixed in a building and is by common use considered apart of it are immovable and similary pipes which have been laid under the ground or in a building for carrying water or for other purposes are to be accounted immovable.
Article 14- Mirrors,painted curtains,statues and similar objects,in so far as they are attached to the ground or to a building in such a way that their removal would cause injury or damage to their emplacements, are considered immovable
Article 15- Fruits and crops shall be deemed immovable that they havenot been picked or reaped ,and if a portion shall have been icked or reaped, only that portion shall be accounted movable
Article 16- In general, trees and branches thereof, young plants and cuttings, as long as they have not been cut or dug, be considered immovable.
Article 17- Animals and the equipment which the owner shall have provided specifically for cultivation such as oxen,buffaloes, machines,implements and appurtenances of husbandry,seeds etc,and in general all movable goods which are necessary for the prosecution of farming operations and have been devoted by the owner exclusively to this purpose shall ,for purposes of competency of courts and of attachment of property,be considered as forming part of the land property and shall be treated us immovable property,as also shall pumps,oxen and other animals, appropriated for the irrigation of fields , houses and gardens
Article 18- Rights benefits from immovable objects such as a life interest, the right of redisence and similarly the rights of easements over the land of another. Such as the rights of passages and of transit of water and the claims related to immovable property such as damands for eviction and similar applications, shall follow the rules concerning immovable property.
در نگاه بيشتر ببينيد