جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

قانون مدنی - اموال منقول - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قانون مدنی - اموال منقول

قانون مدنی - اموال منقول


Loading the player...

ماده 19 اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است .

ماده 20 کلیه ي دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم، در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.

ماده 21 انواع کشتی هاي کوچک و بزرگ و قایق ها و آسیاها و حمام هایی که در روي رودخانه ودریاها ساخته می شود و می توان آن ها را حرکت داد و کلیه ي کارخانه هایی که نظر به طرزساختمان، جزو بناي عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیا مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آن ها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.

ماده 22 مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره، که براي بنایی تهیه شده یا به واسطه ي خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته، داخل منقول است . فصل سوم - در اموالی که مالک خاص ندارد.

 

Article 19- Articles which it is possible to transport from place, without causing damage either to the articles themselves or to their emplacements, are considered movable.

Article 20- all debts arising out of lonas, or the price of things sold, or the rent of things leased shall, for purposes of competency of courts, be considered movable, even if the thing sold or rented is itself immovable.

Article 21- Ships, large and small, boats, mills, and bathhouses, playing on or situated rivers or seas, and capable of movement and all work places which, in view of the manner of their construction donot from part of a permanent building, shall be accounted movable, but the attachment of certain of the above – mentioned may, in view of their importance, be carried out in accordance with special arrangements.

Article 22- Building materials such as stone, bricks, etc. which have been prepared for use or because of some defect have become separated from the building, so long as they havenot been emboldied in the building, shall be considered movable.