قرار داد با گالری پرده عمارت

گالری پرده عمارت آماده ارائه خدمات به صورت اقساط 8 و 4 ماهه به همکاران مرکز می باشد .

نشانی : خیابان میرزاده عشقی  روبروی حراست کل ( سابق)

جهت دریافت معرفی نامه به امور اداری مراجعه فرمایید.

شماره تماس : 38252084