Skip to Content

ققنوس عشق

ققنوس عشق

آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران از روز 31 شهریور 1359 با تجاوز گستردۀ نظامى عراق در طول 1280 کیلومتر مرز مشترک با ایران بود که به سرعت کیلومترها در خاک ایران پیشروى کرد. همزمان هواپیماهاى نظامى عراق، فرودگاه تهران و مناطق دیگر را بمباران کردند. ایران در مقابل عمل انجام‏ شده قرار گرفته بود و دو راه بیشتر نداشت: مقاومت و دفاع در جنگى نابرابر و یا تسلیم شدن. امام خمینى در واکنش به این توطئه فرمان مقاومت صادر کرد و نظارت و هدایت این جنگ را برعهده گرفت.

 

در برنامه ققنوس عشق که از رادیو همدان در هفته دفاع مقدس پخش می ود یادی می شود از ققنوس های عاشقی که با اطاعت از فرمان رهبر خود با نثار جانشان میهنشان را از دستبرد اجانب شرق و غرب حفظ و حراست کردند.