رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

بازگشت به صفحه کامل

قیام 15 خرداد

قیام 15 خرداد


دانلود

ریشه ها و چرایی وقوع قیام ۱۵ خرداد قیام 15 خرداد 1342 توسط نیروهای سرکوبگر رژیم به شدیدترین حالت سرکوب شد و تعداد زیادی به شهادت رسیدند.