جهش تولید | دوشنبه، ۵ خرداد ۱۳۹۹

مجلس فواید عامه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

مجلس فواید عامه

دانلود

سه ماه پیش از صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار در پانزدهم جمادی الثانی  ش ، با انتصاب صفاعلی ظهیرالدوله به حکمرانی 4321 ق ، دوشنبه ، چهاردهم مرداد 4231 همدان و با تاسیس مجلس فوائد عامه در محل فعلی تالار فجر ، اصول مشروطیت جاری و ساری شد.