Skip to Content

مجله نیمروزی

مجله نیمروزی

مجله نیمروزی عنوان برنامه ای است که هر روز از ساعت 11و نیم تا 12 و نیم از رادیو همدان پخش می شود.در این برنامه سعی می شود بسته به مناسبت هر روز مسایل مهم اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی، اجتماعی با همفکری کارشناسان و مسئولان بحث و بررسی شود.یکی از نکات خوب این برنامه رادیویی به روز بودن و ارتباطات تلفنی و مطالب زیبایی است که در این برنامه گنجانده شده است.

عوامل این برنامه:

تهیه کننده :آقای حمید تالهی

گوینده: آقای اله دانه-خانم متقی

نویسنده: آقای حمید تالهی