Skip to Content

مجله ورزشی

Loading the player...
مجله ورزشی

با توجه به نقش ورزش در سلامت آحاد افراد جامعه و نیز گسترش روحیه شادی و نشاط در میان آنها ، عموم مردم مخاطب این برنامه هستند.اما جامعه ورزشی استان و دست اندر کاران ورزش حرفه ای و قهرمانی و البته جوانان و نوجوانان همدانی که به اقتضای سن با فضای ورزشی مانوس تر می باشند، مورد توجه خاصی در برنامه می باشند. هر روز ساعت 5:30 اهداف پیش بینی شده برای برنامه : 1-تبیین جایگاه کمیت و کیفیت ورزشی در زندگی 2-تبیین نقش ورزش در کارایی فردی و اجتماعی 3-افزایش انگیزه جوانان برای حضور در میادین ورزشی 4 -معرفی ورزشها و بازیهای محلی استان د رجهت حفظ فرهنگ بومی محلی. 5-بررسی وضعیت ورزشی استان در طول سال.

عوامل برنامه:

تهیه کننده و نویسنده:حمید محسنی

گوینده:موسی طالبیان

گزارشگر:بهروز سرگزی-محمد آقاسی

صدابرداران:محسن اسفندیاری-ابراهیم سامعی