جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۹

من هم می خواهم پرواز کنم - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

من هم می خواهم پرواز کنم

من هم می خواهم پرواز کنم


Loading the player...

درازگوش مشغول بازی در بیشه است او روی دو پای خود راه می رود و خوشحالی می کند دوستش به او می رسد ووقتی می بیند که دراز گوش روی دو پایش راه می رود می گوید که من هم می خواهم که روی دو پایم راه بروم و اصرار می کند در از گوش می گوید باشد اما هر چه من گفتم باید گوش کنی تا بتوانی مثل من روی دو پایت راه بروی خر قبول می کند و دنبال دراز گوش راه می افتد او مراحلی را به خر می گوید و اولین مرحله آب خوردن به مقدار زیاد است و مرحله دوم ایستادن در مقابل نور ماه به مقدار زیاد خر با خود فکر می کند که ایستادن جلوی نور ماه چه کمکی به من می کند اما باز هم به حرف درازگوش گوش می دهد او می گوید که مرحله سوم خیلی سخت است و او باید از کوه بپرد خر چشمهایش را می بندد و از کوه می پرد دوستش به او می گوید مرحله بعدی اینست که باید چند بار سر خود را به دیوار بکوبد و خر باز هم آن کاررا انجام می دهد و دراز گوسش می گوید که مرحله آخر اینست که باید مسافت زیادی را بدود و خر شروع به دویدن می کند و آنقدر می دود تا اینکه ناگهان متو.جه می شود که با تکان دادن گوشهایش می تواند مقداری از سطح زمین پرواز کند دراز گوش متعجب می گوید که چگونه اینکار را انجام می دهی و خر که متوجه شده که سر کار بوده است به دراز گوش می گوید تو درس خوبی به من دادی باید زیاد تمرین کنی و می رود

Ass playing in the woods. He walks on two feet. And his friend said that I'd have to walk on two feet, and insisted. Friend, he will have to work, that's not true. But poor ass, all done and eventually fly. And says to his friend, who is trying, everyone worked

در نگاه بيشتر ببينيد