جهش تولید | دوشنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۹

موتابخانه - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

موتابخانه

موتابخانه


در استان همدان بازارچه های قدیمی همیشه مورد توجه بوده است موتاب خانه یکی دیگر از بازارهای همدان است که قدمتی دیرینه دارد. بنای قدیمی موتاب خانه همدان هم که یکی از این نمادهای ایرانی و اسلامی است قرار است ، به بازارچه دائمی صنایع دستی با محوریت چرم استان تبدیل شود. بخش مهمی از این بنا در حال حاضر به صورت یك بازارچه قدیمی در اختیار تولیدكنندگان صنف چرم همدان است. این مكان به دلیل تاریخی بودن برای استان همدان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در سالهای اخیر برای حفظ این بنای تاریخی مرمتهای زیادی در این مکان صورت گرفته که برخی از تصاویر گویای این امر است .

Mvtabkhanh The Old market in the province has always been Mvtab Hamadan markets is another old house has a long Mvtab old building that houses one of the symbols of Hamadan, Iran and the Islamic-based leather handicrafts to market the province to become permanent. This building is now a major part of the old Bazaar of Hamadan leather manufacturers that grade. This place is historic because the province is of particular importance. In recent years to preserve this great monument Mvtab been in this location indicates that this is some of the images

{besps}slidshow/motab khaneh{/besps}