موج مهربانی

مهربانی‌های کوچک زندگی، حرف جدیدی نیست. سنتی است که سالهاست در همه‌ جای دنیا رایج است. محبت کردن به کسانی که الزاماً نمی‌توانند محبت ما را جبران کنند و حتی شاید هرگز ما را نبینند و نشناسند تا برایمان کاری انجام دهند.

وقتی مهربان هستیم همیشه به دیگران تسلی، شهامت و قدرت پیشرفت می دهیم. در واقع مهربانی یعنی رشد جامعه و نبود آن نابودی جامعه است.

افرادی که مهربان هستند، اثرات بسیار خوب آن را می شناسند. مهربانی اثری بسیار عمیق روی زندگی افراد می گذارد و کسانی که به دیگران محبت می کنند، می دانند که به خود آنها نیز احساس خوبی دست می دهد. تحقیقات علمی اثرات بسیار خوب محبت کردن به دیگران روی سلامت جسم و روح را ثابت کرده است.

مهربانی یکی از مهم ترین عاداتی است که ما می توانیم در خود ایجاد کنیم. مهربانی برای موفقیت و بهبود شرایط هرجامعه ای بسیار ضروری است.

درواقع مهربانی چیزی بیش از یک نعمت است ومی توان با این رفتار جامعه را به سمت شکوفایی و موفقیت رساند. هر جامعه ای برپایه روابط بین افراد، خانواده ها، محل کار و انجمن ها ساخته شده و دنیای ما متشکل از جوامع مختلف است.

مهربانی قلب هایمان را مجددا به هم متصل می کند و هرچه بیشتر با قلب مان در ارتباط باشیم، بیشتر خود را میان جمع می بینیم.

موج مهربانی عنوان برنامه ای است که هر روز به صورت زنده از صدای مرکز همدان پخش می شود.این برنامه با طرح موضوعات مختلف بهبیان سبک زندگی سالم در جامعه می پردازد.

Loading the player...
عوامل تولید:

 

                                                   تهیه کننده: آقای محسنی-خانم جعفرپور

                                                    نویسنده:خانم اسکندرلو-آقای محسنی

                                                       گزارشگر:آقای سرگزی

                                                گوینده: خانم والا مقام-خانم مظاهری

تاریخ تولید: 1394