Skip to Content

موقعیت فرشته ها

موقعیت فرشته ها

زندگی ملت ها و ادامۀ حیات شان در مسیر تاریخ، زادۀ قهرمانی ها و حماسه آفرینی ها و جانبازی های فرزندان یک ملت در راه تحقق آرمان و آرزوهای آنان است. ملت های فاقد نمادهای ایثار و جانبازی در راه زندگی هدفمند و رسالتمندانۀ خویش در حاشیۀ تاریخ قرار داشته و بیشتر به تماشاگران حوادث زندگی می مانند که دیگران چه می کنند ولی خود نه آفرینش در عرضۀ زندگی دارند و نه هم اثر و نشانی از آنان در صفحات تاریخ زندگی جوامع انسانی به مشاهده می رسد. مسلمانان نکاتی فراوانی در آموزه های اسلامی خود پیرامون شهید دارند، آموزه های که نه تنها به شهادت و جایگاه آن در میان مفاهیم و ارزش زندگی ارج بزرگی قائل است، بلکه مسلمان زندگی و حیات انسانی را در عقیده و جهاد خلاصه نموده آنجا که حضرت امام حسین سیدالشهداء (رض) در تاکید بر همین مطلب گفته: «الحیاة عقیده و جهاد» (زندگی عقیده و جهاد است).

برنامه رادیویی موقعیت فرشته ها که در صدای مرکز همدان تهیه و پخش می شود در تلاش است که با زنده نگه داشتن یاد و نام شهدای استان همدان فرهنگ جهاد و شهادت را برای رهپویان امام و شهدا نهادینه ساخته و به بیان  بررسی ابعاد مختلف زندگی شهیدان استان همدان بپردازد.

 

 

عوامل این برنامه:

تهیه کننده،گوینده و نویسنده :افسانه تمسکی

گزارشگر:بهروز سرگزی