جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

نقش برجسته - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نقش برجسته

نقش برجسته


نقش‌برجسته حجمی است از یک سو بسته و محدود که در آن اشیاء کم‌وبیش به صورت برآمده از سطح نمایش داده شوند. روی هم‌رفته نقش‌برجسته حالتی میان مجسمه‌سازی و نقاشی دارد؛ که معمولاً بدون رنگ‌پردازی ساخته می‌شوند. نمایش حجم در فضا و روابط متقابل آن با فضای پیرامونش نقش برجسته سازی که از یک سو با نقاشی و از سوی دیگر با معماری در ارتباط است اهمیتی به سزا دارد. به عبارت دیگر نقش برجسته حالتی بینا بینی میان نقاشی و مجسمه سازی دارد.

{gallery}naghashi{/gallery}

Embossed volume of one hand closed, where the objects come almost to the surface of the display. Overall condition Embossed between sculpture and painting is usually noColor processing are made. Show Size in space and its interaction with the surrounding environment is important sculpture. The prominent role of relationships in which one side of the painting and the architecture is significant in relation to the matter. The leading role of a closed volume is said to be more or less where things are coming from the surface shown. In normal situation nose between painting or sculpture has a prominent role.