Skip to Content

نوجوانان و عاشورا

نوجوانی دورانی پر شور و هیجان است و چه زیباست حمیت و غیرت نوجوانان همدانی در عزای سرور و سالار شهیدان امامم حسین(ع) که در این تصاویر به تصویر کشیده شده است.