جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

هر کسی کار خودش هر کسی بار خودش - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هر کسی کار خودش هر کسی بار خودش

هر کسی کار خودش هر کسی بار خودش


Loading the player...

بچه ها دورهم دایره وار می نشینند. یکی از بچه ها "اوسا" می شود. برای هر یک و حتی خودش با ایما و اشاره شغلی تعیین می کند. در این میان کار یکی از بچه ها را انجام می دهد و اگر در همان موقع آن کودک کار اوسا را انجام ندهد، بازنده است. در تمام مدت بازی اوسا این عبارت را پیوسته تکرار می کند: هر کسی کار خودش هر کسی بار خودش هر کسی کار خودش، بار خودش، آتش به انبار خودش "

 

Durham kids sit in circles. One of the kids "Avsa" is. For each job, and even its own gesture set .This phrase is repeated continuously play all the time Avsa does not do anyone any one time one of his own work, his times, set fire to his warehouse. "