رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

همدان در شورش سالارالدوله - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

همدان در شورش سالارالدوله

دانلود

ابوالفتح میرزا سالار الدوله، (1260-1338 ش( 1298 1378 ق )) پسر سوم مظفرالدین شاه قاجار؛ که مدتها حکمران کرمانشاه، لرستان و کردستان بود،بعد از مشروطه به اتریش رفت، او پس از خلع محمد علی شاه در سال 1288 شمسی ( 1327 ق) ، توسط مشروطه خواهان ، با هماهنگی شاه مخلوع (محمد علی میرزا) در اوایل سال 1290 شمسی( 1329ق ) از وین، وارد غرب کشور شد.