هگمتانه ما

اگر مدیریت، به درختی تشبیه شود که شاخه‌های گوناگونی، مانند مدیریت صنعتی، مدیریت مالی و چون اینها، دارد، یکی از شاخه‌های جدید این درخت، مدیریت شهری است. روشن است که مشخصات و ساختار نهادهای قانونی اداره کننده شهر، از کشوری به کشور دیگر، تفاوت دارد و هر جامعه‌ای، با توجه به ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود، تعریف یا تلقی ویژه ای از مدیریت شهری دارد.

معیارهای شناسایی شهر، از گونه‌های غیر خود، به طور معمول، میزان جمعیت، شغل غالب مردم ساکن، وجود شهرداری و مواردی اینگونه بوده‌است. امروزه، شهرها، از دو جنبه، اهمیت یافته اند: یکی، بعنوان مرکز تجمع گروه عظیمی از مردم و دیگری بعنوان عمده ترین بازیگر نقش اقتصادی، در کل اقتصاد ملی. از اینرو، باید به مسائل و مشکلات آنها، توجه بیشتر و دقیق تر کرد. زیرا، در حالتی که برنامه ریزی دقیق و درست، سبب رشد اقتصادی، تثبیت سیاسی و افزایش مشارکت شهروندان درامور شهرها می‌گردد، شکست در حل مشکلات و مسائل شهری، سبب رکود اقتصادی، نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی، فقر، بیکاری و تخریب محیط زیست خواهد شد.

برنامه هگمتانه ما یک برنامه مشارکتی است که با مشارکت شهرداری همدان برای معرفی و آشنایی بیشتر مردم با خدمات ارائه شده توسط شهرداری همدان تهیه و پخش می شود.

در این برنامه رادیویی تلاش می شود تا ارتباطی دو جانبه مردم و شهرداری با میانجی گری رادیو برقرار شود تا هم مسئولان شنوای مشکلات مردم باشند و هم مردم به بیان چالش های فرا روی خود بپردازند.

Loading the player...
عوامل تولید:

 

تهیه کنندگان:محمد مهدی دادفرما-محمد جواد هادیان

گویندگان:موسی طالبیان-سید سعید حسینی

تاریخ تولید: 1393