رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

بازگشت به صفحه کامل

واقعه مسجد گوهرشاد

واقعه مسجد گوهرشاد


دانلود

یکی از سیاست‌های فرهنگی رضاخان کشف حجاب و قانون متحدالشکل کردن لباس اتباع ایرانی بود که به واقعه کشتار خونین در مسجد گوهرشاد ختم شد.