Skip to Content

پدر پیشگان

پدر پیشگان

پدر پیشگان نام برنامه رادیویی است که از شبکه رادیویی همدان پخش می شود.در این برنامه که گزارشگر محور است گزارشگر برنامه با مراجعه به شغل های مختلف و بیان سختی ها و شیرینی های کارشان از سابقه شغل آنان می پرسد.هدف از این برنامه آشنایی مردم با شغل های مختلف در استان همدان و سابقه شغل های مختلف و بیان تاریخچه ای از این شغل هاست.