رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

کاروانسرای فرسفج - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کاروانسرای فرسفج

کاروانسرای فرسفج


کاروانسرای فرسفج مربوط به دوره صفوی است و در شهرستان تویسرکان، بخش قلقل رود، روستای فرسفج واقع شده و این اثر در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۷۶ با شمارهٔ ثبت ۱۹۷۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. کاروانسرای فرسفج تویسرکان پس از مرمت به بازارچه صنایع دستی تبدیل می شود. پل و کاروانسرای فرسفج متعلق به دوره صفویه و در 15کیلومتری تویسرکان واقع شده که در آثار ملی کشور نیز ثبت شده است.

Caravanserai Frsfj related to the Safavid period, and in the city of toyserkan, ghel ghel, Frsfj village and located this effect on 6 March 2001 with the registered ۱۹۷۰ as one of the works of absolutely national registered. Caravanserai Frsfj toyserkan after restoration to Bazaar crafts turns. Paul and Caravanserai Frsfj belong to the Safavid dynasty and is located in the 15 kilometers that works in national Toyserkan country registered.

{besps}slidshow/toisekanfarsfaj17{/besps}