کرونا را شکست می دهیم

کرونا را شکست می دهیم، ویژه برنامه ای است که در زمانهای کوتاه حدود ده دقیقه ای در بین بخشهای مختلف به صورت زنده با اجرای عموحمید برای مقابله با کرونا پخش می شود.

این برنامه ها با بخشهای مختلف و موضوعات آموزشی، سرگرمی و ...هر روز تقدیم هم استانیهای عزیز می شود.

Loading the player...
سال تولید: زمستان 1398
عوامل تولید:

-