Skip to Content

گلهای چیده

گلهای چیده

گلهای چیده نام برنامه ای است که در شبکه رادیویی همدان برای معرفی گروه ابوذر تهیه شده است.در این برنامه به معرفی گروه ابوذر از گروههای انقلابی پرداخته است.با استفاده از مستندات و پژوهش های تاریخی در این برنامه به نقش این گروه مبارز پرداخته شده است.در این برنامه از آیتم های مختلفی چون مصاحبه،گزارش و بیان خاطرات این گروه مبارز بهره گرفته شده است.

عوامل این برنامه:

تهیه کننده  :خانم تمسکی

نویسنده: خانم تمسکی

گوینده:خانم تمسکی