Skip to Content

گنج نامه

Loading the player...
گنج نامه

این برنامه مجله ای فرهنگی وهنری است که با توجه به مناسبت های خاص به شکل موضوعی ودرمناسبت های دیگر به صورت موضوع های مختلف از هنرهای مختلف ومسائل فرهنگی و اجتماعی صحبت به میان می آورد .

دراین برنامه از شعرشاعران همدانی استفاده می شود وهمینطور نظرمردم ودراکثر موارد از کارشناسان به صورت گزارشی دربرنامه استفاده می شود. دراین برنامه بخشی به عنوان معرفی هنرمندان با صدای خود دراین برنامه استفاده می شود ونیز پخش سرود وترانه هایی اکثراً سنتی دربرنامه گنجانده شده است همچنین حکایتی نغز وشیرین از متون کهن با عنوان یک نکته یک حکایت یکی دیگر از آیتم های این برنامه است .


تهیه کننده: فاطمه طالبی – گوینده ونویسنده : خانم پهلوانی- گزارشگر:حسین طاهری موید

صدابرداران: محسن اسفندیاری- ابراهیم سامعی- داود قمرزاده