جهش تولید | شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۹

یه تیکه آینه - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

یه تیکه آینه

یه تیکه آینه


Loading the player...

الاغ در بیشه مشغول بازی است که به یک شی نورانی برخور دمی کند او با تعجب به آن نگاه می کند و از خودش می پرسد که این چیست چقدر برق می زند آنوقت با خودش می گوید خورشید که آنقدر کوچک نیست شاید هم یک ستاره باشد و بعد به داخل آینه نگاه می کند و با خوشحالی می گوید که این خود من هستم او آینه را به دندان می گیرد و به پیش دوستش می برد او آینه را به دوستش نشان می دهد دوستش می گوید این چیست نکند یک تکه از ماه باشد و یا یک تکه از خوشید و بعد به داخل ان نگاه می کند و خودش را می بیند دو ستش به او می گوید چه می بینی می گوید خودم را و او به الاغ دوم می گوید که با دقت بیشتری نگاه کند و الاغ باز هم می گوید که خودم را می بینم که هر کاری انجام می دهم این هم انجام می دهد الاغ از او حرفش را قبول نمی کند و باهم دعوا می کنند که جوجه تیغی که با صدای آنها از خواب بیدار می شود به پیش آنها می آید و به داخل آینه نگاه می کند آنها از او می پرسند که چه می بیند و او می گوید که خودش را داخل آن شی می بیند و آنها متوجه می شوند که هرکس داخل آن شی را نگاه کند خودش را می بیند آنها تکه آینه را برداشته و با آن شروع به بازی میکنند شیر آنها را میبیند و آنها را دنبال میکند الاغها با آیینه نور به چشم شیر می اندازند و او را فراری می دهند

Ass playing in the woods when he sees something bright. Surprisingly it looks. he asks what that is and how brilliant He says the sun is not so small. Maybe it is a star and will look into the mirror And say I'm ,happy to say it . Mirror to show his Friend, His friend asks what you see and he tells myself His friend says to look more carefully. I can see myself again. It does every thing I do. Donkey does not accept him, and they fight together Squirrel, that their voices are waking up They ask him what he sees, and he says that he sees himself in the mirror They realize that everyone should look into the mirror. Sees itself