Skip to Content

12 فروردین ماه روز جمهوری اسلامی

صبحگاه 12 فروردین كه روز نخستین حكومت ا... است از بزرگترین اعیاد ملی و مذهبی ماست و ملت ما باید این روز بزرگ را عید بگیرند و زنده نگه دارند. مردم ایران اسلامی اگرچه در طول مبارزات انقلابی خود شعار استقلال ، آزادی ، جمهوری اسلامی را در سرلوحه شعارهای خود قرار داده بودند و به این ترتیب با فریادهای خود اجماع قاطع خود را در مورد جمهوری اسلامی اعلام كرده بودند اما جهت تثبیت ثمره مبارزات اسلامی خود در روزهای دهم و یازدهم فروردین 58 با حضور در پای صندوقهای رای به حكومت " جمهوری اسلامی " رای قاطعی دادند. پیش از آن برخی گروهها و جریانات سیاسی ناهمسو با جریان عمومی مردم پیشنهادهای مختلفی مانند جمهوری ( بدون قید اسلامی ) و یا جمهوری دمكراتیك و ... جهت نوع و شكل حكومت آینده می دادند. اما حضرت امام خمینی از مردم خواستند كه " رای بدهید به جمهوری اسلامی ، نه یك حرف زیادتر و نه یك حرف كمتر . " به این ترتیب مردم با لبیك به ندای رهبر خود پایه های نظام اسلامی را تثبیت كردند و خواستار حاكمیت اسلام ناب و مترقی در حكومتی بر پایه مشاركت و حضور مردم در سرنوشت خویش شدند.