Skip to Content

98 نوزاد در هر شبانه روز در همدان متولد شد

مدیر کل ثبت احوال استان همدان

98 نوزاد در هر شبانه روز در همدان متولد شد

مدیر کل ثبت احوال استان همدان از تولد 98 نوزاد در هر شبانه روز در این استان خبر داد و گفت: آمار ولادت در شش ماهه نخست سال جاری 3/7 درصد افزایش داشته است.

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان همدان عبدالله مقصودی فر با تشریح وقایع حیاتی چهار گانه در شش ماهه اول سال جاری در این استان افزود: در این مدت تعداد 18 هزار و 316 واقعه ولادت به ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل که 17 هزار و 64 واقعه بوده 3/7 درصد افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: از کل ولادت ثبت شده در استان همدان 9 هزار و 461 نفر پسر و هشت هزار و 855 نفر دختر بوده اند که در مجموع به ازاء هر 107 پسر 100 دختر متولد شده است.
مقصودی فر گفت: از تعداد کل ولادتهای ثبت شده تعداد 11 هزار 756 مورد شهری و شش هزار و 560 مورد روستایی بوده است.
به گفته وی بیشترین ولادت مربوط به گروه سنی مادران 29-25 سال (با 2/32 درصد از کل ولادت ثبت شده) بوده است.
وی اظهار کرد: 6/99 درصد از ولادتهای ثبت شده در مهلت قانونی 15 روزه به ثبت رسیده اند و بیشترین درصد ثبت ولادت در مهلت قانونی مربوط به شهرستان های رزن و اسدآباد با 9/99 درصد و کمترین آن متعلق به شهرستان همدان با 4/99 درصد است.
مقصودی فر افزود: 298 مورد از ولادتهای ثبت شده مربوط به نوزادان دوقلو بوده است و همچنین در این مدت تعداد 15 مورد سه قلو زایی گزارش شده است.
مقصودی فر ادامه داد: درشش ماهه سال جاری بیشترین نام انتخابی در گروه پسران مربوط به نام امیرعلی با تعداد 563 مورد و در گروه دختران بیشترین فراوانی نام مربوط به نام فاطمه با تعداد 801 مورد بوده است.
وی ادامه داد: بعد از نام امیر علی در گروه پسران، ابوالفضل و امیرحسین در رده های بعدی بیشترین نام انتخابی پسران قرار داشته اند و در گروه دختران نیز بعد از نام فاطمه، به ترتیب نامهای زهرا و نازنین زهرا حائز بیشترین تعداد بوده اند.
مدیر کل ثبت احوال استان همدان با بیان اینکه در شش ماهه سال جاری پنج هزار و 85 واقـعه فوت در استان همدان به ثبت رسیده است گفت: از کل فوتهای ثبت شده در این مدت دو هزار و 981 نفر مرد و دو هزار و 104 نفر زن بوده اند.
مقصودی فر افزود: از تعداد کل فوتهای ثبت شده تعداد سه هزار و 248 مورد شهری و یک هزار و 837 مورد روستایی بوده است.
به گفته وی به طور متوسط در هر شبانه روز 27 مورد فوت در استان همدان به ثبت رسیده است و بیشترین علت فوت مربوط به بیماریهای قلبی و عروقی با تعداد یک هزار و 466 مورد از کل فوت ثبت شده بوده است.
وی اضافه کرد: بیشترین فوت در گروه سنی 75 سال و بیشتر با تعداد یک هزار و 330 مورد به ثبت رسیده است.
مدیر کل ثبت احوال استان همدان گفت: در شش ماهه سال جاری 10 هزار و 20 واقعه ازدواج در استان همدان به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که 10 هزار و 271 واقعه بوده 4/2 درصد کاهش یافته است.
مقصودی فر با بیان اینکه در هر شبانه روز 54 ازدواج در این استان به ثبت رسیده است افزود: بیشترین ازدواج ثبت شده با تعداد 964 مورد مربوط به زوجینی است که در سن برابر قرار دارند.
وی اضافه کرد: میانگین سن ازدواج برای مردان برابر 4/28 سال و برای زنان 9/22 سال بوده است و میانگین سن ازدواج برای مردان شهری برابر 1/29 سال و مردان روستایی برابر 8/26 سال بوده است.
وی اظهار کرد: میانگین سن ازدواج برای زنان شهری برابر 8/23 سال و زنان روستایی برابر 5/20 سال بوده است.
مقصودی فر گفت: در این مدت تعداد یک هزار و 997 مورد طلاق به ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل که یک هزار و 890 مورد بوده 7/5 درصد افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: بیشترین طلاق ثبت شده با تعداد 205 مورد مربوط به زوجینی است که در سن برابر قرار دارند.
وی اظهار کرد: میانگین سن طلاق برای مردان برابر 5/34 سال و برای زنان 1/29 سال بوده است و میانگین سن طلاق برای مردان شهری برابر 8/34 سال و مردان روستایی برابر 5/32 سال بوده است.
وی میانگین سن طلاق برای زنان شهری برابر 6/29 سال و زنان روستایی برابر 4/26 سال عنوان کرد و گفت: دوام زندگی برابر 9/6 سال بوده است که این شاخص برای مناطق شهری 2/7 سال و برای مناطق روستایی 8/5 سال بوده است.
مقصودی فر افزود: نسبت ازدواج به طلاق در این مدت برابر5 بوده است یعنی به ازاء هر5 ازدواج یک طلاق به ثبت رسیده است که این نسبت در مدت مشابه سال قبل برابر4/5 بوده است.
به گفته وی در هر شبانه روز 11 طلاق در استان همدان به ثبت رسیده است.
استان همدان حدود یک میلیون و 800 هزار نفر جمعیت دارد.