صفحه اصلی
 
سوالات مسابقه بزرگ قرانی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
پنجشنبه, 20 تیر 1392 ساعت 08:46

مسابقه "قرانی "

مسابقه شماره یک:

با استناد به کدامیک از آیات جز یکم می توان دستور نماز جماعت را بوضوح برداشت نمود.

مسابقه شماره دو:

در جز دوم قران کریم خداوند مومنان را به استعانت از چه چیزهایی دعوت می کند.

مسابقه شماره سه:

خداوند در جز سوم چه چیزهایی را باعث ابطال صدقه می داند.

مسابقه شماره چهار:

با توجه به آیات جز چهارم مجازت خوردن مال یتیم از روی ظلم چگونه بیان شده است .

مسابقه شماره پنج :

طبق آیات جز پنجم قران کریم کسالت در نماز را خداوند مربوط به چه گروهی می داند.

مسابقه شماره شش:

بر اساس آیات جز ششم قران کریم مسئله توسل از کدامیک از آیات استنباط می شود.

مسابقه شماره هفت:

خداوند به چه علت مردم را به مصائب و مشکلات گرفتار می کند( بر اساس آیات جز هفتم)

مسابقه شماره هشت:

چهار مورد از آداب دعا کردن را طبق آیات جز هشتم قران کریم نام ببرید.

مسابقه شماره نه:

طبق روایت واصله جامع ترین آیه اخلاقی در جز نهم قران کریم کدام است .

مسابقه شماره ده:

موضوع خمس از کدامیک از آیات جز دهم استفاده می شود.

مسابقه شماره یازده:

طبق آیات جز یازدهم برخورد خداوند با افرادی که اعتراف به گناه می کنند چگونه است .

مسابقه شماره دوازده:

از کدامیک از آیات این جز استفاده می شود که اهلیت افراد در نجات بخشی آنان به سبب و نسب نیست بلکه به عمل است .

مسابقه شماره سیزده:

در جز سیزدهم قران کریم خداوند یاس و ناامیدی از رحمتش را مربوط به چه کسانی می داند.

مسابقه شماره چهاردهم:

طبق کدامیک از آیات این جز خداوند سوره حمد را بر کل قران مقدم می داند

مسابقه شماره پانزدهم:

در جز پانزدهم قران کریم احسان به پدر و مادر در ردیف چه موضوعی ذکر شده است .

مسابقه شماره شانزدهم:

با استناد به آیات جز شانزدهم قران کریک چه افرادی در قیامت نابینا محشور می شوند

مسابقه شماره هفدهم:

در جز هفدهم قران خداوند افراد مقتدر و توانمند در زمین را با چه اوصافی بیان می کند.

مسابقه شماره هجده:

با استناد به آیات جز هجدهم قران کریم ستمگران در هنگام مرگ چه تقاضایی از خداوند مطرح می کنند.

مسابقه شماره نوزده:

طبق آیات جز نوزدهم در چه صورت خداوند سیئات را به حسنات تبدیل می کند.

مسابقه شماره بیستم :

طبق آیات جز بیستم خداوند در چه صورت عذابش را بر اقوام فرو می فرستد.

شرکت کنندگان پاسخ های خود را به نشانی آرامگاه باباطاهر - انتهای خیابان آتشنشانی - دارالقران الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان  ارسال نمایند .

 

 

 

 

اضافه کردن نظر